DOKUMENTA POTREBNA ZA OSTVARIVANJE RAZLIČITIH VIDOVA SOCIJALNE POMOĆI


DODATAK ZA NEGU I POMOĆ DRUGOG LICA

Ostvarenje ovog prava podrazumeva poseban novčani dodatak koji službe socijalne zaštite daju licima u stanju socijalne potrebe, a koja su zbog težeg psihičkog ili fizičkog oštećenja u zadovoljavanju svojih egzistencijalnih potreba u potpunosti upućena na pomoć drugih lica i zbog čega imaju vanredne i uvećane rashode.

Za ostvarivanje ovog prava potrebno je priložiti sledeću dokumentaciju:

 • pisani zahtev;
 • fotokopiju lične karte;
 • fotokopiju izvoda iz Matične knjige rođenih ili venčanih;
 • ukoliko je lice rođeno van teritorije Srbije – uverenje o državljanstvu;
 • uverenje da podnosilac zahteva ne prima penziju PIO;
 • fotokopiju zdravstvene knjižice;
 • predlog za veštačenje (Obrazac br. 1);
 • uverenje o nezaposlenosti;
 • fotokopiju medicinske dokumentacije.

Pravo na uvećan dodatak za negu i pomoć drugog lica – Pravo na uvećan dodatak za negu i pomoć drugog lica imaju lica koja su pravo na dodatak za pomoć i negu drugog lica ostvarila po propisima socijalne zaštite ili po propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju i kod kojih je utrvđeno 100% telesno oštećenje po jednom osnovu.

UVERENjA O POSLOVNOJ SPOSOBNOSTI

Da bi građani mogli da se bave samostalnom delatošću, neophodno im je uverenje o poslovnoj sposobnosti koje se dobija u Centru za socijalni rad proverom starateljskih knjiga. Potrebna dokumentacija je:

 • pisani zahtev;
 • fotokopija lične karte.

Ukoliko postoje indicije da zbog bolesti lice treba lišiti poslovne sposobnosti i staviti ga pod starateljstvo, lišenje poslovne sposobnosti je vanparnični sudski postupak koji najčešće pokreću članovi porodice ili organ starateljstva (Centar za socijalni rad) po službenoj dužnosti. Nakon dobijanja pravosnažne sudske odluke o lišavanju poslovne sposobnosti, u Centru se pokreće i vodi postupak stavljanja lica pod stalno starateljstvo.

NOVČANA SOCIJALNA POMOĆ

Pravo na novčanu socijalnu pomoć ima pojedinac, odnosno, porodica koja nema prihode, ili ima manji prihod od minimalnog nivoa socijalne sigurnosti. Sredstva za Novčanu socijalnu pomoć obezbeđuje Republika Srbija. Zahtev se podnosi na propisanom obrascu koji se dobija u centru za socijalni rad. Neophodna dokumentacija za ostvarivanje prava na novčanu socijalnu pomoć u skladu sa zakonom:

 • zahtev;
 • lična karta na uvid i fotokopije za sve punoletne članove;
 • izvod iz Matične knjige rođenih/venčanih za članove porodice;
 • uverenje o imovinskom stanju za sve punoletne članove porodice;
 • uverenje o prijavi službi Zavoda za tržište rada nezaposlenih članova;
 • potvrda za decu o redovnom školovanju;
 • potvrda o primanjima za sve članove (osim dečijeg i roditeljskog dodatka, dodatka za pomoć i negu drugog lica i primanja po osnovu učeničkog i studentskog standarda);
 • uverenje Fonda PIO da članovi porodice nisu korisnici penzije po bilo kom osnovu;
 • fotokopija Presude o razvodu braka i visini utvrđene obaveze za izdržavanje;
 • rešenje o prestanku radnog odnosa.

POTVRDA ZA DEČJI – RODITELjSKI DODATAK

Dokumentacija za izdavanje potvrde za dečji – roditeljski dodatak:

 • Zahtev za izdavanje potvrde (ukratko opisati porodičnu situaciju, navesti svoju punu adresu i adresu drugog roditelja);
 • Izvod iz Matične knjige rođenih za decu (ili fotokopija izvoda);
 • Izvod iz Matične knjige venčanih (a ako nisu venčani izvod iz Matične knige rođenih);
 • Izvodi iz Matične knjige rođenih za roditelje dece;
 • fotokopija lične karte majke.

SMEŠTAJ ODRASLIH LICA U USTANOVU SOCIJALNE ZAŠTITE

Ovo pravo podrazumeva smeštaj u neku od ustanova socijalne zaštite (dom za stare i penzionere, dom za odrasla trajno nesposobna lica, ustanove za domski smeštaj mentalno obolelih lica), kao i podmirivanje troškova smeštaja.  Potrebno je priložiti sledeću dokumentaciju:

 • izjava da bez prinude, prisile, lice želi da bude smešteno u ustanovu;
 • fotokopija lične karte (2 primerka);
 • fotokopija izvoda iz Matične knjige rođenih (2 primerka);
 • fotokopija izvoda iz Matične knjige venčanih (2 primerka);
 • poresko uverenje iz mesta rođenja i mesta stanovanja (2 primerka);
 • uverenje o državljanstvu;
 • uverenje o zajedničkom domaćinstvu;
 • list nepokretnosti;
 • ček od penzije (poslednji ček i jedna fotokopija ili drugi dokaz o primanjima);
 • dokaz o primanjima srodnika (kvartalno ili poslednja isplata);
 • fotokopija lične karte za srodnike koji plaćaju smeštaj;
 • uverenje o zdravstvenom stanju (original i jedna kopija);
 • nalaz neuropsihijatra (original i jedna kopija);
 • lekarsko uverenje da ne boluje od zaraznih bolesti;
 • fotokopija izvoda iz Matične knjige umrlih za bračnog druga;
 • fotokopija zdravstvene knjižice (2 primerka);
 • fotokopija ugovora o otkupu ili korišćenju stana;
 • fotokopija ugovora o doživotnom izdržavanju;
 • fotokopija ugovora o poklonu;
 • fotokopija ugovora o prodaji;
 • fotokopija presude o razvodu braka.

STARATELjSTVO

Starateljstvo kao oblik zaštite primenjuje se u slučajevima maloletne dece ili odraslih i ostarelih lica lišenih poslovne sposobnosti. Ovim oblikom zaštite štite se materijalni i svi drugi interesi lica koja se nalaze pod starateljstvom. Potrebna dokumentacija za određivanje staratelja je:

 • pisani zahtev;
 • fotokopija lične karte;
 • izvod iz Matične knjige rođenih;
 • uverenje o poslovnoj sposobnosti;
 • uverenje da lice nije pod istragom;
 • uverenje o radnim odnosu;
 • lekarsko uverenje;
 • dokaz da lice nije lišeno roditeljskog prava.

USVOJENjE

Kao porodično-pravni odnos i sa stanovišta ostvarivanja prava svakog pojedinca da planira obim svoje porodice, usvojenje spada u red najkompeksnijih i najodgovornijih oblika zaštite dece bez roditeljskog staranja. Tendenciju rasta broja dece koja su na ovaj način trajno zbrinuta, možemo posmatrati u kontekstu reformi u sistemu socijalne zaštite, a koje su inicirane od strane Ministarstva za socijalna pitanja. Jedan od ciljeva postavljenih u reformi je smanjenje broja dece u ustanovama socijalne zaštite favorizovanjem instituta usvojenja, hraniteljstva i drugih alternativnih oblika zaštite dece u prirodnom, porodičnom okruženju. Potrebna dokumentacija za potencijalnog usvojioca je:

 • pisani zahtev;
 • fotokopija lične karte;
 • izvod iz Matične knjige rođenih;
 • izvod iz Matične knjige venčanih (ukoliko bračni par podnosi zahtev);
 • uverenje o državljanstvu;
 • uverenje o poslovnoj sposobnosti;
 • uverenje da lice nije pod istragom;
 • uverenje da lice nije osuđivano;
 • uverenje o imovnom stanju;
 • uverenje o prihodima (za zaposlene);
 • uverenje da se lice nalazi na evidenciji Zavoda za tržište rada (za nezaposlene);
 • lekarsko uverenje;
 • dokaz da lice nije lišeno roditeljskog prava.

Ukoliko Zahtev za usvojenje podnosi bračni par, sva dokumentacija se prilaže u 2 (dva) primerka. Dokumentacija koja se dostavlja Centru za socijalni rad ne sme biti starija od 6 (šest) meseci.

HRANITELjSTVO

Hranitelj je lice koje obezbeđuje i organizuje prihvat i kompletnu brigu o detetu bez roditeljskog staranja u okviru svoje prirodne porodice. Na taj način hranitelj obezbeđuje, koliko je to moguće, prirodne uslove za optimalni razvoj i odrastanje ove dece do njihovog konačnog profesionalnog i socijalnog osposobljavanja za samostalni život. Hraniteljstvo je odnos koji se određuje Ugovorom o hraniteljstvu između deteta i njegovog hranitelja. U Hraniteljstvu kao obliku socijalne i porodično-pravne zaštite dece od posebnog značaja je praćenje od strane stručnog tima Centra za socijalni rad. Praćenje realizacije hraniteljstva pokazuje svrhu i opravdanost izbora ovog oblika zaštite dece kao posebno značajnog u zbrinjavanju dece bez brige prirodnih roditelja. Potencijalni hranitelj kao i članovi njegove porodice ne smeju da budu lišeni poslovne sposobnosti ili roditeljskog prava. Hranitelj ne sme da bude lice materijalno neobezbeđeno u skladu sa Zakonom o socijalnoj zaštiti. Tim kada odlučuje o izboru hranitelja obavezno ima u vidu i lične osobine lica koja žele da budu hranitelji. Potrebna dokumentacija za podnošenje zahteva i obradu hraniteljske porodice:

 • pisani zahtev;
 • fotokopija lične karte;
 • lekarsko uverenje (roze obrazac);
 • uverenje da lice nije pod istragom;
 • uverenje da lice nije lišeno roditeljskog prava;
 • uverenje da lice nije lišeno poslovne sposobnosti;
 • potvrda o visini prihoda;
 • dokaz o imovini (Ugovor o stanu i Izvod iz zemljišnih knjiga).

Potencijalni hranitelj Zahtev podnosi Centru za socijalni rad. Centar za socijalni rad svoju delatnost bazira na zaštiti prava i interesa dece bez obzira na vrstu njihove ugroženosti.

USLUGE DNEVNOG BORAVKA LICA SA SMETNjAMA U RAZVOJU

Licima ometenim u psihičkom ili fizičkom razvoju, stepena umerene ili teže mentalne ometenosti, obolelim od autizma i višestruko ometenim u razvoju, u okviru dnevnog boravka obezbeđuju se: dnevni boravak, ishrana, zdravstvena zaštita za vreme trajanja boravka, vaspitno-obrazovni rad, osposobljavanje za rad i radne aktivnosti, kulturno-zabavne i rekreativne aktivnosti prema njihovim sposobnostima, sklonostima i ispoljenom interesovanju. Sredstva za pružanje usluge obezbeđuje opština. Zahtev za ostvarivanje prava na korišćenje dnevnog boravka podnosi roditelj, odnosno staratelj korisnika Centru za socijalni rad uz sledeću dokumentaciju:

 • izvod iz Matične knjige rođenih za korisnika;
 • rešenje o razvrstavanju korisnika ili mišljenje interresorne komisije o proceni potreba za pružanjem ovog oblika podrške korisniku;
 • uverenje MUP-a o prebivalištu i fotokopije ličnih karata podnosioca zahteva i korisnika.

USLUGA POMOĆI I NEGE U KUĆI

Pravo na uslugu pomoći i nege u kući obezbeđuje se starim, iznemoglim i hronično obolelim licima, kada je porodična podrška nedovoljna ili nije raspoloživa, a u skladu sa identifikovanim individualnim potrebama starih lica koja usled nemoći ili smanjenih funkcionalnih sposobnosti izazvanih invaliditetom/bolešću, nisu sposobna da nezavisno žive bez svakodnevne ili redovne podrške. Prioritet u obezbeđivanju dostupnosti Usluge pomoći i nege u kući imaće osobe u starijem dobu (žene starije od 60 godina, muškarci stariji od 65 godina) koje imaju ograničenja fizičkih i psihičkih sposobnosti usled kojih nisu u stanju da nezavisno žive u svojim domovima bez redovne nege i nadzora, a koja žive sama u domaćinstvu ili s drugim licem nesposobnim za pružanje pomoći. Sredstva za pružanje usluge obezbeđuje opština. Zahtev za pomoć i negu u kući podnosi se Centru za socijalni rad sa sledećom dokumentacijom:

 • izvod iz Matične knjige rođenih, venčanih i umrlih;
 • dokaz o redovnim mesečnim primanjima ostvarenim u tri meseca koja prethode mesecu u kome je podnet Zahtev;
 • uverenje o nepostojanju Ugovora o doživotnom izdržavanju;
 • uverenje o imovnom stanju za sebe i srodnike obavezne na izdržavanje (Republički geodetski zavod i Poreska uprava) iz mesta rođenja i mesta prebivališta;
 • uverenje iz Nacionalne službe za zapošljavanje, za nezaposlena lica;
 • nalaz i mišljenje lekara specijaliste;
 • uverenje MUP-a o prebivalištu i fotokopije ličnih karata;
 • overene fotokopije zdravstvenih knjižica svih članova domaćinstva.